Khái niệm đa giác. Đa giác đều

1. Khái niệm đa giác

Định nghĩa: Đa giác lồi là đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng mà bờ là đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của đa giác đó.

2. Định nghĩa đa giác đều

Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau.

3. Góc trong đa giác

Tổng số đo các góc của đa giác n cạnh: (n – 2). 180°

Số đo một góc của đa giác đều n cạnh: \(\displaystyle \frac{(n-2).180{}^\circ }{n}\)

4. Số đường chéo của đa giác n cạnh

\(\displaystyle \frac{n(n-3)}{2}\)

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme