Khái niệm phân số, hai phân số bằng nhau

1. Khái niệm phân số

Người ta gọi \displaystyle \frac{a}{b} với a, b ∈ Z, b ≠ 0 là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số.

Số nguyên a cũng được viết dưới dạng phân số là \displaystyle \frac{a}{1}

2. Hai phân số bằng nhau

Hai phân số \displaystyle \frac{a}{b}\displaystyle \frac{c}{d} được gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c

Khi đó ta viết: \displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d}

Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com