Khái niệm phân số, hai phân số bằng nhau

1. Khái niệm phân số

Người ta gọi \(\displaystyle \frac{a}{b}\) với a, b ∈ Z, b ≠ 0 là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số.

Số nguyên a cũng được viết dưới dạng phân số là \(\displaystyle \frac{a}{1}\)

2. Hai phân số bằng nhau

Hai phân số \(\displaystyle \frac{a}{b}\) và \(\displaystyle \frac{c}{d}\) được gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c

Khi đó ta viết: \(\displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d}\)

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme