Khái niệm số vô tỉ, căn bậc hai

1. Số vô tỉ

Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I.

2. Khái niệm về căn bậc hai

a) Định nghĩa: Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho \(\displaystyle x_{{}}^{2}=a\)

b) Tính chất: Với hai số dương bất kì a và b.

– Nếu a=b thì √a = √b
– Nếu a < b thì √a < √b

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme