Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

1. Định lí

Với các số a và b không âm ta có:

\(\displaystyle \sqrt{ab}=\sqrt{a}.\sqrt{b}\)

Lưu ý. a) Với hai biểu thức không âm A và B, ta cũng có

\(\displaystyle \sqrt{AB}=\sqrt{A}.\sqrt{B}\)

2. Quy tắc khai phương một tích

Muốn khai phương một tích của những số không âm, ta có thể khai phương từng thừa số rồi nhân các kết quả với nhau.

Nói cách khác, với các số a, b,…c không âm ta có:

Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương-1

3. Quy tắc nhân các căn bậc hai

Muốn nhân các căn bậc hai của những số không âm, ta có thể nhân các số dưới dấu căn với nhau rồi khai phương kết quả đó.

Nói cách khác, với các số a, b,…,c không âm ta có:

Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương-2

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme