Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

1. Định lí

Với số a không âm và số b dương ta có

\(\displaystyle \sqrt{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\)

2. Quy tắc khai phương một thương

Muốn khai phương một thương \(\displaystyle \frac{a}{b}\), trong đó a không âm, b dương, ta có thể khai phương lần lượt a và b rồi lấy kết quả thứ nhất chia cho kết quả thứ 2.

3. Quy tắc chia các căn bậc hai

Muốn chia các căn bậc hai của số a không âm cho căn bậc hai của số b dương ta có thể chia a cho cho b rồi khai phương kết quả đó.

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme