Lý thuyết nhân đơn thức với đa thức

Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

Kiến thức cơ bản về đơn thức, đa thức

1. Quy tắc nhân đơn thức với đa thức

Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau.
Công thức:

Cho A, B, C, D là các đơn thức, ta có: A(B + C – D) = AB + AC – AD.

2. Nhắc lại các phép tính về lũy thừa

\(\displaystyle a_{{}}^{n}\) = a . a . a … a (a ∈ Q, n ∈ N*)

\(\displaystyle a_{{}}^{0}\) = 1 (a ≠ 0)

\(\displaystyle a_{{}}^{n}\) . \(\displaystyle a_{{}}^{m}\) = \(\displaystyle a_{{}}^{n+m}\)

\(\displaystyle a_{{}}^{n}\) : \(\displaystyle a_{{}}^{m}\) = \(\displaystyle a_{{}}^{n-m}\) (n ≥ m)

\(\displaystyle (a_{{}}^{m})_{{}}^{m}\) = \(\displaystyle a_{{}}^{m.n}\)

Link tải tài liệu về nếu có

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme