Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Bài tập: Hai địa lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau hay không, nếu:

a)

x 1 2 3 4 5
y 9 18 27 36 45

b)

x 1 2 5 6 9
y 12 24 60 72 90

Giải:

a) Ta có:

\displaystyle \frac{x}{y}=\frac{1}{9}=\frac{2}{18}=\frac{3}{27}=\frac{4}{36}=\frac{4}{45}

Vậy x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

b) Ta có: \displaystyle \frac{6}{72}\ne \frac{9}{90}

Vậy x và y là hai đại lượng không tỉ lệ thuận.