Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

1. Các hệ thức trong tam giác vuông

Trong một tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng:

a) Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với cosin góc kề

b) Cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối hoặc nhân với cotan góc kề

Cho tam giác vuông ABC:

Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông-1

Ta các các hệ thức trong tam giác vuông ABC như sau:

Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông-2

2. Tam giác vuông

Trong một tam giác vuông nếu cho trước hai yếu tố (trong đó có ít nhất một yếu tố về cạnh và không kể góc vuông) thì ta sẽ tìm được các yếu tố còn lại.

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme