Nhân, chia số hữu tỉ

Với hai số hữu tỉ \displaystyle x=\frac{a}{b}\displaystyle y=\frac{c}{d}
cho trước, ta có lý thuyết, công thức nhân hai số hữu tỉ như sau:

1. Nhân hai số hữu tỉ

\displaystyle x.y=\frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{a.c}{b.d}

2. Chia hai số hữu tỉ

\displaystyle x:y=\frac{a}{b}:\frac{c}{d}=\frac{a.d}{b.c}

3. Chú ý khi nhân, chia hai số hữu tỉ

- Phép nhân trong Q có các tính chất cơ bản: giao hoán, kết hợp, nhân với 1, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

- Thương của phép chia x cho y (với y#0) gọi là tỉ số của x và y, kí hiệu là x : y

Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com