Nhân đa thức với đa thức

1. Qui tắc nhân đa thức với đa thức

Muốn nhân một đa thưc với một đa thức ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.

2. Công thức nhân đa thức với đa thức

Cho A, B, C, D là các đa thức ta có:

(A + B) . (C + D) = A(C + D) + B(C + D)

= AC + AD + BC + BD.

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme