Nhân hai số nguyên khác dấu, cùng dấu

1. Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu

Muốn nhân hai số nguyên khác dấu ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước kết quả nhận được.

Lưu ý: Tích của một số nguyên với số 0 bằng 0.

2. Quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu

– Với hai số nguyên cùng dấu dương ta nhân bình thường như nhân hai số tự nhiên không dấu.

– Với hai số nguyên cùng dấu âm ta nhân như hai số tự nhiên không dấu. Kết quả là số nguyên dương.

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme