Phép cộng phân số cùng mẫu, không cùng mẫu

1. Cộng các phân số cùng mẫu

Muốn cộng các phân số cùng mẫu số, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu.

\(\displaystyle \frac{a}{m}+\frac{b}{m}=\frac{a+b}{m}\)

2. Cộng các phân số không cùng mẫu

Muốn cộng các phân số không cùng mẫu, ta quy đồng mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme