Phép nhân các phân thức đại số

1. Quy tắc nhân các phân thức đại số

Muốn nhân hai phân thức ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau rồi rút gọn phân thức vừa tìm đươc.

\(\displaystyle \frac{A}{B}.\frac{C}{D}=\frac{A.C}{B.D}\)

2. Các tính chất của phép nhân các phân thức

a) Tính chất giao hoán
\(\displaystyle \frac{A}{B}.\frac{C}{D}=\frac{C}{D}.\frac{A}{B}\)

b) Tính chất kết hợp

\(\displaystyle \left( \frac{A}{B}.\frac{C}{D} \right).\frac{E}{F}=\frac{A}{B}.\left( \frac{C}{D}.\frac{E}{F} \right)\)

c) Phân phối đối với phép cộng
\(\displaystyle \frac{A}{B}\left( \frac{C}{D}+\frac{E}{F} \right)=\frac{A}{B}.\frac{C}{D}+\frac{A}{B}.\frac{E}{F}\)

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme