Phép nhân phân số

1. Quy tắc nhân hai phân số

Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử số với nhau và các mẫu số với nhau

\(\displaystyle \frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{a.c}{b.d}\)

2. Nhân một số với phân số

Muốn nhân một số nguyên với một phân số, ta nhân số nguyên đó với tử của phân số và giữ nguyên mẫu.

\(\displaystyle m.\frac{a}{b}=\frac{m.a}{b}\)

3. Lũy thừa bậc n của một phân số

Với n là một số nguyên dương, ta gọi tích của n thừa số \(\displaystyle \frac{a}{b}\) là lũy thừa bậc n của \(\displaystyle \frac{a}{b}\) và kí hiệu là \(\displaystyle \left( \frac{a}{b} \right)_{{}}^{n}\)

Theo quy tắc nhân phân số ta có:

Phép nhân phân số-1

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme