Phép trừ các phân thức đại số

1. Phân thức đối

Hai phân thức được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0

Phân thức đối của phân thức \(\displaystyle \frac{A}{B}\) được kí hiệu là \(\displaystyle -\frac{A}{B}\)

Vậy \(\displaystyle -\frac{A}{B}=\frac{-A}{B}\) và \(\displaystyle -\frac{-A}{B}=\frac{A}{B}\)

2. Phép trừ phân thức

Muốn trừ phân thức \(\displaystyle \frac{A}{B}\) cho phân thức \(\displaystyle \frac{C}{D}\) , ta cộng \(\displaystyle \frac{A}{B}\) với phân thức đối của \(\displaystyle \frac{C}{D}\)

Vậy \(\displaystyle \frac{A}{B}-\frac{C}{D}=\frac{A}{B}+\left( -\frac{C}{D} \right)\)

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme