Phương pháp chứng minh các tam giác đặc biệt

Dưới đây là các cách chứng minh những tam giác đặc biệt: tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông và tam giác vuông cân.

1. Tam giác cân

 • Có hai cạnh bằng nhau.
 • Có hai góc bằng nhau.
 • Có đường cao đồng thời là đường phân giác hay trung tuyến.

2. Tam giác đều

 • Có ba cạnh bằng nhau.
 • Có ba góc bằng nhau.
 • Cân có một góc bằng 60.
 • Cân tại hai đỉnh.

3. Tam giác vuông

 • Tam giác có một góc vuông.
 • Tam giác có hai cạnh nằm trên hai đường thẳng vuông góc.
 • Dùng định lý đảo của định lý đường trung tuyến trong vuông.
 • Dùng định lý Pitago đảo.
 • Tam giác nội tiếp đường tròn và có một cạnh là đường kính.

4. Tam giác vuông cân

 • Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau.
 • Tam giác vuông có một góc bằng 45o.
 • Tam giác cân có một góc đáy bằng 45o.

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme