Phương pháp chứng minh đường trung trực của đoạn thẳng

Để chứng minh đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB các em có thể sử dụng một trong các cách dưới đây.

Có 5 cách để chứng minh d là trung trực của AB:

1. Chứng minh d ⊥ AB tại trung điểm của AB.

2. Chứng minh có hai điểm trên d cách đều A và B.

3. Sử dụng tính chất đường cao, trung tuyến hay phân giác ứng với cạnh đáy AB của tam giác cân.

4. Sử dụng tính chất đối xứng trục.

5. Sử dụng tính chất đoạn nối tâm của hai đường tròn cắt nhau tại hai điểm

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme