Quy tắc rút gọn phân thức

Quy tắc rút gọn phân thức

Muốn rút gọn một phân thức đại số ta phải:

– Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung

– Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung giống nhau

* Chú ý:

Có khi cần đổi dấu tử hoặc mẫu thức để xuất hiện nhân tử chung.

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme