Số đo góc, góc vuông, góc nhọn, góc tù

1. Đo góc

a) Dụng cụ: thước đo góc.

b) Cách đo góc \displaystyle \widehat{xOy}

Bước 1: Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với tâm O của góc, một cạnh của góc đi qua vạch 0°

Bước 2: Xem cạnh thứ hai của góc đi qua vạch nào của thước giả sử là vạch 130°

thì viết là \displaystyle \widehat{xOy}=130{}^\circ

Nhận xét: mỗi góc có một số đo dương. Số đo của góc bẹt là 180°. Số đo của mỗi góc không vượt qua 180°.

2. So sánh 2 góc

- Nếu hai góc A và B có số đo bằng nhau thì hai góc đó bằng nhau.

- Nếu số đo của góc A nhỏ hơn góc B thì góc A nhỏ hơn góc B ta viết là:

\displaystyle \widehat{A}<\widehat{B}

3. Góc vuông, góc nhọn, góc tù

- Góc có số đo bằng 90° là góc vuông.

- Góc có số đo nhỏ hơn 90° là góc nhọn.

- Góc có số đo lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt là góc tù.

Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com