Số đối, phép trừ phân số

1. Định nghĩa số đối

Hai số được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.

Số đối của phân số \(\displaystyle \frac{a}{b}\) là \(\displaystyle -\frac{a}{b}\)

Vì \(\displaystyle \frac{a}{b}+\left( -\frac{a}{b} \right)=0\)

2. Phép trừ phân số

Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ.

\(\displaystyle \frac{a}{b}-\frac{c}{d}=\frac{a}{b}+\left( -\frac{c}{d} \right)\)

Kết quả của phép trừ \(\displaystyle \frac{a}{b}-\frac{c}{d}\) được gọi là hiệu của \(\displaystyle \frac{a}{b}\) và \(\displaystyle \frac{c}{d}\)

* Lưu ý. Muốn trừ một phân số cho một phân số ta quy đồng mẫu rồi lấy tử của phân số bị trừ trừ đi tử của phân số trừ và giữ nguyên mẫu chung.

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme