Sử dụng biểu thức phụ để tìm để tìm GTLN, GTNN

Để tìm cực trị của 1 biểu thức nào đó, đôi khi người ta xét cực trị của 1 biểu thức khác có thể so sánh được với nó, nếu biểu thức phụ dễ tìm cực trị hơn.

Ví dụ : Để tìm cực trị của biểu thức A với A > 0, ta có thể xét cực trị của biểu thức:

Sử dụng biểu thức phụ để tìm để tìm GTLN, GTNN

Sử dụng biểu thức phụ để tìm để tìm GTLN, GTNN-1

Sử dụng biểu thức phụ để tìm để tìm GTLN, GTNN-2

Sử dụng biểu thức phụ để tìm để tìm GTLN, GTNN-3

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme