Sử dụng phương pháp đặt biến phụ để tìm GTLN, GTNN

Bằng cách đặt biến phụ và các phép biến đối tương đương, các bất đẳng thức cơ bản ta có thể chuyển biến thức đã cho về biểu thức đơn giản hơn.

Từ đó sẽ dễ dàng xác định được cực trị của biểu thức: Giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN).

Sử dụng phương pháp đặt biến phụ để tìm GTLN, GTNN

Sử dụng phương pháp đặt biến phụ để tìm GTLN, GTNN-1

Sử dụng phương pháp đặt biến phụ để tìm GTLN, GTNN-2

Sử dụng phương pháp đặt biến phụ để tìm GTLN, GTNN-3

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme