Thẻ: chia hết

Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 - Số học - Toán lớp 6

1. Dấu hiệu chia hết cho 2 Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2. Dấu hiệu chia hết cho 5 Các số có chữ số tận cùng là chữ số 0 hoặc 5 thì đều chia hết cho […]

Trang 1 trên 212
Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme