Thẻ: phân số

Chương 3: Phân số

Chương 3: Phân số

Trong Chương 3: Phân số, các em sẽ được ôn lại về phân số với các tính chất cơ bản, rút gọn phân số, quy đồng và phép cộng trừ, nhân chia phân số. Bài 1: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ Dạng 1:  Biểu diễn phân số của một hình cho trước Phương pháp […]

Số nghịch đảo, phép chia phân số

Số nghịch đảo, phép chia phân số

1. Định nghĩa số nghịch đảo Hai số được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1. Từ đó suy ra chỉ có những số khác 0 thì mới có số nghịch đảo. Nếu phân số \(\displaystyle \frac{a}{b}\ne 0\) thì số nghịch đảo của nó là \(\displaystyle \frac{b}{a}\) . 2. Phép chia […]

Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Cho các phân số \(\displaystyle \frac{a}{b}\), \(\displaystyle \frac{c}{d}\), \(\displaystyle \frac{p}{q}\) ta có các tính chất cộng cơ bản sau: 1. Tính chất giao hoán \(\displaystyle \frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{c}{d}.\frac{a}{b}\) 2. Tính chất kết hợp \(\displaystyle \left( \frac{a}{b}.\frac{c}{d} \right).\frac{p}{q}=\frac{a}{b}.\left( \frac{c}{d}.\frac{p}{q} \right)\) 3. Nhân với 1 số \(\displaystyle \frac{a}{b}.1=1.\frac{a}{b}=\frac{a}{b}\) 4. Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng \(\displaystyle \frac{a}{b}.\left( \frac{c}{d}+\frac{p}{q} […]

Phép nhân phân số

Phép nhân phân số

1. Quy tắc nhân hai phân số Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử số với nhau và các mẫu số với nhau \(\displaystyle \frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{a.c}{b.d}\) 2. Nhân một số với phân số Muốn nhân một số nguyên với một phân số, ta nhân số nguyên đó với tử của phân số và giữ nguyên […]

Số đối, phép trừ phân số

Số đối, phép trừ phân số

1. Định nghĩa số đối Hai số được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0. Số đối của phân số \(\displaystyle \frac{a}{b}\) là \(\displaystyle -\frac{a}{b}\) Vì \(\displaystyle \frac{a}{b}+\left( -\frac{a}{b} \right)=0\) 2. Phép trừ phân số Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của […]

Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Cho các phân số \(\displaystyle \frac{a}{b}\), \(\displaystyle \frac{c}{d}\), \(\displaystyle \frac{p}{q}\) ta có các tính chất cộng cơ bản sau: 1. Tính chất giao hoán \(\displaystyle \frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{c}{d}+\frac{a}{b}\) 2. Tính chất kết hợp \(\displaystyle \left( \frac{a}{b}+\frac{c}{d} \right)+\frac{p}{q}=\frac{a}{b}+\left( \frac{c}{d}+\frac{p}{q} \right)\) 3. Cộng với số 0 \(\displaystyle \frac{a}{b}+0=0+\frac{a}{b}=\frac{a}{b}\)

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme