Thẻ: phép cộng

Phương pháp giải dạng bài tập Phép cộng và Phép nhân – Số học 6

Phương pháp giải dạng bài tập Phép cộng và Phép nhân - Số học 6

Toancap2.com hướng dẫn các em làm dạng bài tập về Phép cộng và Phép nhân bằng cách đưa ra lý thuyết chung và phương pháp giải cho từng dạng bài tập. Các em đọc lại bài này: https://toancap2.com/tinh-chat-cua-phep-cong-va-phep-nhan/ . Để biết được các tính chất của phép cộng và phép nhân. Toán cấp 2 tóm tắt […]

Phép cộng các phân thức đại số

Phép cộng các phân thức đại số

1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức ta cộng các tử thức với nhau, giữ nguyên mẫu thức. \(\displaystyle \frac{A}{B}+\frac{C}{B}=\frac{A+C}{B}\) 2. Cộng phân thức có mẫu thức khác nhau Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau ta quy đồng mẫu thức […]

Quy tắc dấu ngoặc, tổng đại số

Quy tắc dấu ngoặc, tổng đại số

1. Quy tắc dấu ngoặc Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-” đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu “-” thành dấu “+” và dấu “+” thành dấu “-“. Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme