Thẻ: phép trừ

Phép trừ các phân thức đại số

Phép trừ các phân thức đại số

1. Phân thức đối Hai phân thức được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0 Phân thức đối của phân thức \(\displaystyle \frac{A}{B}\) được kí hiệu là \(\displaystyle -\frac{A}{B}\) Vậy \(\displaystyle -\frac{A}{B}=\frac{-A}{B}\) và \(\displaystyle -\frac{-A}{B}=\frac{A}{B}\) 2. Phép trừ phân thức Muốn trừ phân thức \(\displaystyle \frac{A}{B}\) cho phân thức \(\displaystyle \frac{C}{D}\) , ta cộng […]

Quy tắc dấu ngoặc, tổng đại số

Quy tắc dấu ngoặc, tổng đại số

1. Quy tắc dấu ngoặc Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-” đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu “-” thành dấu “+” và dấu “+” thành dấu “-“. Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme