Thẻ: Trà Vinh

Đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Trà Vinh năm 2017-2018

Đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Trà Vinh năm 2017-2018

Bài 1.(3,0 điểm)   1. Rút gọn biểu thức: A= \(\frac{1}{3+2\sqrt{2}}+\frac{1}{3-2\sqrt{2}}\) 2. Giải hệ phương trình: \(\left\{ \begin{array}{l}3x-y=7\\5x+y=9\end{array} \right.\) 3. Giải phương trình: \({{x}^{2}}-3x-10=0\) Bài 2. (2,0 điểm)  Cho hai hàm số \(y=x+2\) và \(y={{x}^{2}}\) có đồ thị lần lượt là (d) và (P) 1. Vẽ (d) và (P) trên cùng hệ trục tọa độ 2. Bằng phép toán […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme