Tính chất của phép cộng và phép nhân

Khái niệm phép cộng và phép nhân, các tính chất của phép cộng và phép nhân.

1. Khái niệm tổng, tích của hai số a và b

Nếu a + b = c thì c là tổng của hai số a và b. Khi đó a và b được gọi là những số hạng.

Nếu a . b = d thì d là tích của hai số a và b. Khi đó a và b được gọi là những thừa số.

2. Các tính chất của phép cộng và phép nhân

– Tính chất giao hoán:

a + b = b + a

a . b = b . a

– Tính chất kết hợp:

(a + b) + c = a + (b + c)

(a . b) . c = a . (b . c)

– Cộng với 0:

a + 0 = a

– Nhân với 1:

a . 1 = 1 . a = a

– Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

a . (b + c) = ab + ac

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme