Tính chất của phép nhân

Với các số a, b, c tùy ý ta có các tính chất của phép nhân dưới đây:

1. Tính chất giao hoán

a . b = b . a.

2. Tính chất kết hợp

(a . b) . c = a . (b . c)

3. Nhân với số 1

a . 1 = 1 . a = a

4. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

a . (b + c) = a . b + a . c.

Lưu ý: Ta cũng có: a . (b – c) = a . b – a . c

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme