Chuyên mục: Đại số 7

Lý thuyết và bài tập Đại số 7: Số hữu tỉ, số thực, Hàm số và đồ thị, Toạ độ, Thống kê, Biểu đồ, Biểu thức đại số, Đa thức.

Bảng tần số và công dụng

bang-tan-so-va-cong-dung

1. Bảng tần số Bảng tần số còn được gọi là bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu. Ta có thể lập bảng “tần số” theo dòng hoặc theo cột. Giá trị (x) x1 x2 x3 … xn Tần số (n) n1 n2 n3 … nn N = Giá trị (x) Tần số (n) […]

Khái niệm hàm số

Khái niệm hàm số - Đại số 7 - Toán lớp 7

1. Khái niệm Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và gọi x là biến số. 2. Chú ý – Hàm […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme