Vẽ góc khi biết số đo, tia nằm giữa hai tia

1. Vẽ góc khi biết số đo

Cho tia Ox, Vẽ góc xOy sao cho \displaystyle \widehat{xOy}=m{}^\circ  (0°< m < 180°)

- Đặt thước đo góc sao cho tâm thước trùng với góc O của tia Ox và tia Ox đi qua vạch 0°

- Kẻ thia Oy qua vạch m° của thước.

Nhận xét:Trên nửa mặt phẳng cho trước có bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho: \displaystyle \widehat{xOy}=m{}^\circ

2. Dấu hiệu nhận biết tia nằm giữa hai tia

Trên nửa mặt phẳng bờ chưa tia Ox có hai tia Oy, Oz mà \displaystyle \widehat{xOy}<\widehat{xOz} thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz

Vẽ góc khi biết số đo, tia nằm giữa hai tia-1

Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com