Vẽ góc khi biết số đo, tia nằm giữa hai tia

1. Vẽ góc khi biết số đo

Cho tia Ox, Vẽ góc xOy sao cho \(\displaystyle \widehat{xOy}=m{}^\circ \) (0°< m < 180°)

– Đặt thước đo góc sao cho tâm thước trùng với góc O của tia Ox và tia Ox đi qua vạch 0°

– Kẻ thia Oy qua vạch m° của thước.

Nhận xét:Trên nửa mặt phẳng cho trước có bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho: \(\displaystyle \widehat{xOy}=m{}^\circ \)

2. Dấu hiệu nhận biết tia nằm giữa hai tia

Trên nửa mặt phẳng bờ chưa tia Ox có hai tia Oy, Oz mà \(\displaystyle \widehat{xOy}<\widehat{xOz}\) thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz

Vẽ góc khi biết số đo, tia nằm giữa hai tia-1

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme