Khảo sát đồ thị hàm số trùng phương có các bước tương tự như khảo sát đồ thị hàm số bậc 3. Chỉ khác ở chỗ đồ thị hàm số trùng phương (bậc 4) nhận trục tung làm trục đối xứng. Sơ đồ khảo sát hàm số trùng phương [latex]\displaystyle y=ax_{{}}^{4}+bx_{{}}^{2}+c[/latex] ( với a # 0)