Thẻ: bậc hai

Dấu của tam thức bậc hai

Lý thuyết về dấu của tam thức bậc hai 1. Định nghĩa tam thức bậc hai Tam thức bậc hai là biểu thức có dạng [latex]\displaystyle f(x)=ax_{{}}^{2}+bx+c[/latex] trong đó [latex]\displaystyle x[/latex] là biến a, b, c là các số đã cho, với a ≠ 0. – Định lí thuận về dấu của tam thức bậc