Thẻ: bậc hai

Phương trình quy về phương trình bậc hai

Phương trình quy về phương trình bậc hai

Có hai dạng phương trình có thể quy về phương trình bậc hai đó là: phương trình trùng phương, phương trình chứa ẩn ở mẫu thức. 1. Phương trình trùng phương – Phương trình trùng phương là phương trình có dạng: \(\displaystyle ax_{{}}^{4}+bx_{{}}^{2}+c=0\) (a ≠ 0) – Giải phương trình trùng phương \(\displaystyle ax_{{}}^{4}+bx_{{}}^{2}+c=0\) (a ≠ 0) […]

Hệ thức Vi-ét và ứng dụng giải hệ phương trình bậc hai

Hệ thức Vi-ét và ứng dụng giải hệ phương trình bậc hai

1. Hệ thức Vi-ét Nếu \(\displaystyle {{x}_{1}},{{x}_{2}}\) là hai nghiệm của phương trình \(\displaystyle ax_{{}}^{2}+bx+c=0\), a ≠ 0 thì: \(\displaystyle \left\{ \begin{array}{l}{{x}_{1}}+{{x}_{2}}=\frac{-b}{a}\\{{x}_{1}}{{x}_{2}}=\frac{c}{a}\end{array} \right.\) 2. Ứng dụng của định lý Vi-ét a. Tính nhẩm nghiệm – Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0\(\displaystyle ax_{{}}^{2}+bx+c=0\) có a + b + c = 0 thì phương trình […]

Công thức nghiệm của phương trình bậc hai ax^2+bx+c=0 (a ≠ 0)

Công thức nghiệm của phương trình bậc hai ax^2+bx+c=0 (a ≠ 0)

Công thức nghiệm của phương trình bậc hai \(\displaystyle ax_{{}}^{2}+bx+c=0\) (a ≠ 0) Đối với phương trình \(\displaystyle ax_{{}}^{2}+bx+c=0\) (a ≠ 0) và biểu thức \(\displaystyle \Delta =b_{{}}^{2}-4ac\): – Nếu ∆ > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt: \(\displaystyle {{x}_{1}}=\frac{-b+\sqrt{\Delta }}{2a}\) và \(\displaystyle {{x}_{2}}=\frac{-b-\sqrt{\Delta }}{2a}\) – Nếu ∆ = 0 thì phương trình có […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme