Cuốn Phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập Toán 10 (Chương trình nâng cao) có kiến thức cần nhớ, phân loại dạng toán, phương pháp giải bài tập. Ngoài ra có thêm các dạng bài tập mẫu và bài tập áp dụng tự giải.