SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH THUẬN, KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016 – 2017.