Khái niệm khối đa diện lồi và đa diện đều, các định lý và ví dụ chứng minh. I. Khối đa diện lồi Định nghĩa: Khối đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của (H) luôn thuộc (H). Khi đó đa diện xác định (H)