Thẻ: định nghĩa

Định nghĩa, định lý hàm số liên tục

Lý thuyết hàm số liên tục 1. Định nghĩa hàm số liên tục Định nghĩa. Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng K và [latex]\displaystyle {{x}_{0}}[/latex] ∈ K . Hàm số y = f(x) đươc gọi là liên tục tại [latex]\displaystyle {{x}_{0}}[/latex] nếu f(x) = f([latex]\displaystyle {{x}_{0}}[/latex]) – Hàm số y =

Định nghĩa và tính chất của cấp số cộng

Định nghĩa cấp số cộng, Số hạng tổng quát của cấp số cộng, Tính chất của cấp số cộng, Tổng n số hạng đầu của cấp số cộng 1. Định nghĩa cấp số cộng [latex]\displaystyle {{u}_{n}}[/latex] là cấp số cộng <=> [latex]\displaystyle {{u}_{{n+1}}}={{u}_{n}}+d[/latex] với n ∈ N* , d là hằng số. Công sai d = [latex]\displaystyle {{u}_{{n+1}}}-{{u}_{n}}[/latex] 2. Số

Định nghĩa đạo hàm, các công thức đạo hàm cần nhớ

Định nghĩa đạo hàm, các công thức đạo hàm cần nhớ được Toancap3.com trình bày đầy đủ và chi tiết, có hệ thống rõ ràng và dễ hiểu. 1. Định nghĩa đạo hàm, đạo hàm sơ cấp, đạo hàm cao cấp 2. Các quy tắc của đạo hàm cơ bản cần ghi nhớ 3. Bảng đạo hàm của