Định nghĩa, khái niệm vi phân và ứng dụng của vi phân vào phép tính gần đúng.