Các em học yếu kém môn Toán, các em không có tinh thần tự học môn Toán thì có thể tìm gia sư dạy kèm môn Toán tại nhà. Họ sẽ giúp các em tiến bộ hơn ở môn học này. Toán học là một môn khoa học với tư duy rất cao, toán học