A- Lý thuyết lượng giác của góc từ 0 đến 180 độ 1. Định nghĩa Lấy M trên nửa đường tròn đơn vị tâm O. Xét góc nhọn α = $latex \widehat{xOM}$ . Giả sử M(x; y). Chú ý: – Nếu α tù thì cosα < 0, tanα < 0, cotα < 0. – tana chỉ xác định khi α ≠ 900, cotα chỉ xác định