Để tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng thì các em cần phải có những kiến thức về lý thuyết thật vững. Các kiến thức cần ghi nhớ là: 1. Đường thẳng thuộc mặt phẳng Khi mặt phẳng có chứa ít nhất 2 điểm thuộc đường thẳng, tức là đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt của một