Toancap3.com sưu tầm 2 phương pháp tìm điều kiện để hàm số đơn điệu trên một khoảng cho trước qua các ví dụ có lời giải và bài tập minh họa. Phương pháp đó là: – Phương pháp 1: Rút theo , rồi dựa vào bài toán cụ thể để tìm . – Phương pháp