Ôn tập về hàm số hữu tỉ: Phương trình tổng quát, đường tiệm cận, cực trị của hàm số hữu tỉ, đề ôn tập hàm hữu tỉ.