Toancap3.com hướng dẫn các em phương pháp, cách viết phương trình tiếp tuyến theo hệ số góc cho trước có ví dụ minh họa dễ hiểu. Cho đồ thị (C): y = f(x) và số k ∈ R. Viết phương trình tiếp tuyến (PTTT) của (C) có hệ số góc k Phương pháp: Giả sử tiếp