Lý thuyết về mệnh đề Toán lớp 10, định nghĩa mệnh đề, mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương, Kí hiệu ∀, kí hiệu ∃ Tóm tắt kiến thức: 1. Định nghĩa mệnh đề Mệnh đề là câu khẳng định có thể xác định được tính đúng hay sai của nó.