Để giải phương trình vô tỉ một cách nhanh và chính xác thì các em cần phải nắm vững cách giải. Và 5 kĩ thuật giải phương trình vô tỉ này sẽ giúp các em. Nội dung chi tiết về phương pháp được trình bày dưới đây qua các ví dụ. Điều đó sẽ làm cho các