Tài liệu Tóm tắt lý thuyết và giải nhanh Toán 12 của tác giả Nguyễn Chiến và Nguyễn Hồng Quân đưa ra lý thuyết và các công thức giải nhanh Toán 12.