Tài liệu gồm 64 trang với nội dung gồm các phần: Mặt nón, hình trụ, khối cầu của tác giả Đặng Việt Đông. Tài liệu gồm phần tóm tắt lý thuyết và các bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết 3 phần: 1. HÌNH NÓN – KHỐI NÓN 2. HÌNH TRỤ – KHỐI TRỤ 3.