Toancap3.com gửi tới các em tài liệu Các bài toán về dãy số trong các đề thi Olympic 30-4 từ lần V đến lần IX. Có lời giải.