Phương trình tổng quát của mặt phẳng bao gồm các dạng của mặt phẳng: mặt phẳng đi qua 3 điểm, mặt phẳng trung trực của một đoạn… Tất cả có 6 dạng viết phương trình tổng quát của mặt phẳng, mỗi dạng đều có phương pháp và ví dụ đi kèm có lời giải.